Prawa pacjenta

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA i przetwarzaniu danych osobowych

 1. Niniejszym pragniemy poinformować iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ADO Renata Polak – Chałupnik prowadząca
  działalność gospodarczą pod nazwa Vitall Clinic z o.o. spółka komandytowa, e-mail:
  renatapolak11@gmail.com
 3. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych mecenasa Jana Talagę, z którym możesz się
  skontaktować za pośrednictwem e- maila : jan.talaga@adwokatura.pl , a Twoje uwagi zostaną
  przekazane i rozpatrzone przez naszego Inspektora.
 4. W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z
  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
  wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz
  ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:
  Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe z
  następujących kategorii :
  A. Podstawowe dane identyfikacyjne : imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci,
  PESEL, adres zamieszkania , telefon, e-mail
  B. Dane dotyczące zdrowia, ( diagnostyka oraz leczenie )
  C.Pana / Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów z którymi wiąże
  nas umowa powierzenia :
 • Księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie
 • Firmom marketingowym – przy podpisaniu przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w
  celach marketingowych, reklamowych, newsletter
 • Serwisowi informatycznemu – w sytuacji usunięcia awarii systemów informatycznych mogą
  mieć dostęp do Pani/Pana danych
 1. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy przez
  okres 20 lat. W przypadku osób nieletnich 22 lata.
 2. Panu / Pani przysługują prawa :
  Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do
  uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
  Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości
  Wydanie kopii jest odpłatne,
  Do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby
  · Do informacji o planowanej zmianie celu przetwarzania , przy innym celu niż
  udzielanie świadczeń leczniczych

Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych
Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych
przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania
danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z
art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO
W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta ( udzielonej w innym
celu niż udzielanie świadczeń leczniczych ), możecie Państwo zrealizować prawo do bycia
zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani
danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w
szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w
dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może
Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili
pisemnie.Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego
dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.
Udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6
listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 186 z późn. zm.).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeżeli Pan/ Pani uważa, że przetwarzamy
Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych .

 1. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią
  dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko
  oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący Pacjenta.
  Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja
  studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie
  do dokumentacji :daty dokonania weryfikacji tożsamości; oraz dokumencie, na podstawie
  którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego
  dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).
 2. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to
  tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w
  drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy
  utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela
  ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.
 3. W celu wykonania Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail. Proszę
  pamiętać że przed realizacją Pana/Pani żądania będziemy musieli upewnić się czy żądanie na
  pewno pochodzi od Pana/ Pani czyli będzie musie Pana/Panią zidentyfikować pytając o dane
  które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie
  przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki
  w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji , dopiero wówczas Pana/Pani żądanie
  będzie podlegało realizacji.
  10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
  §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069),
  oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 4. Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani
  świadczeń leczniczych.
 5. Zgodana przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym ,
  edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna .
 6. Zapoznałam/łem się z informacją o przetwarzaniu Moich danych osobowych.

Napisz czego szukasz i naciśnij "Enter" lub ikonę lupki

Koszyk

Brak produktów w koszyku.